DNUI-Tour 校园游览指北

科学家雕塑-伽利尔摩·马可尼

伽利尔摩·马可尼(1874-1937),意大利电气工程师、发明家、企业家,无线电发明人,1901年实现横过大西洋的无线电通讯,1909年获得诺贝尔物理学奖,被称作“无线电之父”。

校园解说